СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ ПОРОДИ БІШОН ФРІЗЕ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнський Клуб породи бішон фрізе (далі за текстом Клуб)  є добровільне об'єднання заводчиків, власників собак цієї породи на основі спільності інтересів.

1.2. Скорочена назва - ВКП БФ  /Всеукраїнський клуб породи бішон фрізе/ .

1.3. Клуб є підрозділом Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом КСУ), створений за ініціативою членів КСУ, рішенням Установчих Зборів Клубу та затверджений Президією КСУ.

1.4. Клуб створений для координації племінного розведення собак з метою збереження, закріплення і удосконалення порідних якостей українського поголів'я собак породи бішон фрізе.

1.5. Робота Клубу здійснюється з метою реалізації прав і законних інтересів своїх членів, грунтується на принципах добровільності, рівноправ'я, гласності і самоврядності.

1.6. Клуб вільний у визначенні своєї внутрішньої структури,  форм і методів діяльності.

1.7. Має свої штампи, бланки і інші засоби ідентифікації, затверджені Правлінням Клубу та Президентом КСУ.

1.8. У своїй діяльності керується цим Статутом, Положенням по монопорідним клубам КСУ та ВКП БФ, Статутами КСУ, МКФ та чинним законодавством України. 


2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1. Юридичного статусу Клуб не має.

2.2. Свою діяльність Клуб, його секції і члени КСУ здійснюють, спираючись на матеріальні бази осередків КСУ.

2.3. Належність Клубу до осередку КСУ визначається місцезнаходженням Правління Клубу.

2.4. Припинення діяльності Клубу або його реорганізація може бути здійснена відповідно до рішення Президії КСУ на підставі рішення Зборів Клубу. При реорганізації Клубу вся сукупність прав і обов'язків переходить до правонаступника.


3. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

3.1. Добровільне об'єднання любителів та власників породи на основі єдності інтересів в справі вдосконалення цієї породи собак та розведенню чистого поголів’я собак згідно Стандартів породи FCI (FCI-Standard N° 215  / 11. 05. 1998 GB).

3.2. Організація обліку і регулювання племінної роботи, з метою збереження і удосконалення генофонду собак цієї породи.

3.3. Зміст і ведення бази даних українського поголів'я собак цієї породи.

3.4. Розробка методик, положень і рекомендацій, що стосуються роботи з породами.

3.5. Розробка правил по присудженню титулів Клубу, їх присудження і видача відповідних сертифікатів.

3.6. Розробка правил і здійснення градації виробників по їх племінній цінності, з видачею на них відповідних сертифікатів.

3.7. Надання інформаційної підтримки власникам собак, що займаються племінним розведенням цієї породи, організація роботи інформаційного сайту.

3.8. У співпраці з осередками КСУ організація і проведення спеціалізованих виставок, чемпіонатів, змагань, семінарів та інше.

3.9. Членство Клубу у відповідних міжнародних організаціях.

3.10. Сприяння виходу в світ спеціалізованих видань (журналів, газет, буклетів, сайтів і інше).

3.11. Сприяння підвищенню популярності породи бішон фрізе.

3.12. Здійснення інших видів діяльності, направлених на забезпечення виконання цілей і завдань Клубу, що не перечать чинному законодавству України, Статутам КСУ, МКФ і цьому Статуту.


4. СТРУКТУРА

4.1. Найвищим керівним органом Клубу є Збори членів КСУ, які перебувають на обліку у Клубі (далі за текстом члени КСУ). Збори скликаються один раз на рік.

4.2. Позачергові Збори можуть бути скликані за ініціативою Голови Правління Клубу, 1/3 голосів членів Правління, на вимогу ревізійної комісії (при її наявності), в разі виявлення серйозних фінансових порушень  або на вимогу більш ніж 30 (тридцяти) відсотків  членів КСУ Клубу.

4.3. Дату, місце і час проведення Зборів визначає Правління Клубу, а також встановлює норми представництва та порядок обрання делегатів на Збори.

4.4. Правління Клубу повідомляє про майбутні Збори за один місяць до дати їх проведення шляхом письмового повідомлення  або способом повідомлення через власну електрону адресу всіх членів КСУ Клубу.

4.5.Інформація про проведення Зборів повинна надійти до всіх осередків КСУ та бути розміщена в будь-якому інформаційному органі КСУ.

4.6. Термін  проведення Зборів та присутність на них спостерігача від КСУ фіксуються наказом КСУ, згідно письмового звернення Голови Правління Клубу.

4.7. Без права голосу, в роботі Зборів можуть брати участь члени КСУ, власники цієї породи, які не перебувають на обліку Клубу, по запрошенню Правління Клубу.

4.8. Збори вважаються правомочними приймати рішення, якщо в його роботі беруть участь 60 (Шістдесят) відсотків  від зареєстрованих членів (делегатів) КСУ Клубу на момент проведення Зборів.

4.9. Рішення Зборів приймається голосуванням простою більшістю голосів.

4.10. ЗБОРИ

4.10.1.Затверджують Статут Клубу, вносять зміни та доповнення до нього, приймають    і ухвалюють інші нормативні документи Клубу.

4.10.2. Визначають основні принципи і напрями діяльності Клубу.

4.10.3.Визначають структуру Клубу.

4.10.4.За демократичним принципом, обирають з членів КСУ Клубу склад  Правління, строком на п’ять років.

4.10.5.Обирають, строком на п'ять років, робочі комісії Клубу та їх Голів.

4.10.6. Визначають кількісний склад комісій.

4.10.7.Заслуховують і затверджують звіти Голови Правління та  Ревізійної комісії (при її наявності).

4.10.8. Обирають Голову Правління Клубу, строком на п’ять років.

4.10.9.Визначають необхідність оплати членами КСУ Клубу членських внесків.

4.10.10. Приймають рішення про реорганізацію і ліквідацію Клубу.

4.11. У період, між Зборами, керівництво Клубом здійснює Правління на чолі з Головою Правління.

До складу Правління входять:

4.11.1. Голова Правління.

4.11.2. Члени Правління.

4.11.3. Голови робочих комісій.

4.11.4. Відповідальний секретар (кандидатура пропонується Головою Правління і затверджується Правлінням).

4.12. Засідання Правління Клубу проводиться за потреби, але не рідше за один раз на рік.

4.13. Позачергові  засідання Правління скликаються Головою Правління Клубу, за його особистою ініціативою або на вимогу 2/3 голосів членів Правління.

 4.14. Оперативні наради Правління проводяться регулярно.

 4.15. Рішення Правління приймається голосуванням простою більшістю  голосів. При рівному числі голосів, вирішальним є голос Голови Правління.

 4.16. Рішення Правління вважається правомочним, якщо у його роботі беруть участь 60 (шістдесят) відсотків членів Правління.

4.17. ПРАВЛІННЯ 

4.17.1. Розробляє і виконує дії, направлені на здійснення рішень Зборів.

4.17.2. Пропонує будь-які зміни та доповнення до Статуту Клубу та Положення про монопорідні виставки та титули ВКП БФ,  поданих до КСУ на затвердження  Президією КСУ.

4.17.3.Розробляє бланки єдиного зразка, символіку клубу, штампи тощо.

4.17.4.Розробляє положення і методичну документацію Клубу, що стосується роботи з породою.

4.17.5.Приймає рішення про виключення і поновлення в членстві.

4.17.6.За рішенням Зборів, розробляє і затверджує види і розміри членських внесків.

4.17.7.Розглядає конфліктні ситуації і приймає рішення по ним.

4.17.8. 2/3 голосів Правління скликає позачергові Збори Клубу.

4.17.9. Визначає місце, дату, час та порядок денний проведення Зборів, а також встановлює норми представництва та порядок обрання делегатів на майбутні Збори.

4.17.10.Затверджує календарний план проведення різного роду заходів: виставок, чемпіонатів, змагань, випробувань, семінарів тощо.

4.17.11. Повідомляє всіх членів Клубу про прийняті рішення шляхом надсилання повідомлення на електрону адресу члену КСУ Клубу.

4.18. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

4.18.1. Здійснює загальне керівництво роботою Клубу.

4.18.2. Формує виконавчі структури Клубу.

4.18.3. Організовує роботу Правління Клубу.

4.18.4. Представляє інтереси Клубу в КСУ і в інших інстанціях.

4.18.5. Звітує про виконану роботу перед Зборами та про використання коштів Клубу.

4.19. РОБОЧІ КОМІСІЇ:

4.19.1. Племінна комісія.

4.19.2. Виставкова комісія.

4.19.3. Інформаційна комісія.

4.20. Комісії обираються на Зборах з числа членів Клубу, строком на п’ять років. 

4.21. Член Клубу може одночасно входити в дві, але не більше комісій.

4.22. Поряд з обумовленими комісіями, в міру необхідності, Правлінням Клубу, можуть створюватися тимчасові робочі комісії, для вирішення  поточних питань і завдань Клубу.

4.23. Клуб, за рішенням Правління, може створювати місцеві відділення та надавати їм майно для здійснення своєї клубної роботи.


5. ЧЛЕНИ КЛУБУ

5.1 Членство в Клубі є добровільним і базується на принципах рівноправ'я.

5.2 Членами Клубу можуть бути особи, що проживають на території України, що досягли вісімнадцятилітнього віку, які є членами КСУ, визнають Статут КСУ, Статут Клубу, беруть участь в його роботі та мають рекомендацію від членів КСУ Клубу, які перебувають на обліку у Клубі.

5.3 Члени КСУ Клубу свою племінну діяльність здійснюють в осередках КСУ, в яких перебувають на обліку.

5.4 Взяття на облік до Клубу членів КСУ здійснюється на підставі поданої заяви на ім'я Голови Правління Клубу.  Кожному члену КСУ Клубу видається іменна клубна картка, що має термін дії п’ять  років.

5.6. Почесними членами Клубу можуть бути нерезиденти України, які визнають Статут Клубу,  є власниками собак породи бішон фрізе і беруть участь у роботі Клубу та своєю роботою можуть внести суттєвий внесок в розвиток Клубу.

5.7. Членство в Клубі може бути зупинене:

5.7.1. За письмовою заявою члена КСУ Клубу.

5.7.2. За рішенням Правління Клубу, на певний термін, за порушення Статуту Клубу, за жорстоке відношення до собак, за неетичну поведінку у відносинах між членами КСУ Клубу, за неетичну поведінку на зоотехнічних заходах, із-за зіпсованої репутації.

5.7.3. Членство в Клубі, після виключення, може бути відновлене не раніше ніж через один рік після дати виключення.

5.8 Члени Клубу мають право:

5.8.1. Обиратись і бути обраними до керівних органів Клубу.

5.8.2. Брати участь у всіх зоотехнічних, спортивних і освітніх заходах Клубу.

5.8.3. Бути включеним, в щорік опубліковані, списки членів КСУ Клубу.

5.8.4. Звертатися зі скаргами і подавати пропозиції по поліпшенню роботи Клубу на розгляд керівним органами. Брати участь в обговоренні цих питань.

5.8.5. Користуватися послугами і пільгами, що надаються Клубом для своїх членів КСУ.

5.8.6. Користуватися консультаціями фахівців і отримувати інформаційно-методичну допомогу Клубу.

5.9. Члени Клубу зобов'язані у своїй діяльності дотримуватися цього Статуту та інших Положень Клубу.

5.9.1.Виконувати рішення керівних органів Клубу, прийнятих в рамках їх компетенції.

5.9.2. Всіляко сприяти Клубу в питаннях досягнення ними цілей і виконання поставлених завдань.


6. ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА

6.1. Кошти та майно Клубу утворюються за рахунок:

- добровільних майнових внесків, коштів та пожертвувань юридичними і фізичними особами;

- членських внесків (за наявністю та за рішенням Зборів);

- інших внесків, які надійдуть згідно та в порядку встановленим чинним законодавством України.

6.2. Кошти Клубу акумулюються на розрахунковому рахунку  Кінологічного центру КСУ.

6.3. Кошти від діяльності Клубу (при наявності) не можуть бути розподілені між членами Клубу та використовуються тільки на виконання цілей і завдань Клубу.

6.4. ВКП БФ та  його відділення можуть мати в користуванні майно, необхідне для своєї діяльності, передбачене цим Статутом.

6.5. Щорічно на Зборах Голова Правління звітує про використання коштів Клубу.